Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A., ul. Podmiejska 11, 42-400 Zawiercie, NIP: 9462343265, REGON: 432490395, KRS: 0001069069
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – iod@itmfox.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
   a) w przypadku klientów będących osobami fizycznymi – podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   b) w przypadku reprezentantów klientów – w celu realizacji bieżącej współpracy z klientem, którego reprezentuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   c) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej, na podstawie
   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   d) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie
   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   e) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie
   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
   a) przez czas trwania umowy;

b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
d) do momentu wycofania zgody.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.